14.JPG

Poleć nas znajomym


Podaj adres E-mail:


Polecane

Nowa strona 1

Zaloguj się

Darmowy licznik odwiedzin

stat4u

Podstawowe Zasady Organizacyjne


1. Organizatorem kursu jest 3ECH EDUKACJA.
2. Kurs przygotowawczy prowadzony jest z przedmiotu — chemii
3. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.
4. Celem kursu jest powtórzenie i usystematyzowanie materiału wymaganego do egzaminu
    maturalnego.
5. Program kursu został oparty na standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia
    egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia
    25.04.2013 r.).
6. Zajęcia odbywają się w soboty (dla kursu całorocznego) w budynku Instytutu Chemii Uniwersytetu
    Jana Kochanowskiego w Kielcach
7. Harmonogram zajęć zostanie ogłoszony na stronie internetowej kursu.
8. Zajęcia odwołane z przyczyn losowych są odpracowywane w innym terminie, o czym Uczestnicy są
    informowani, z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
9. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia na kurs, wniesienie
    opłaty, a także dostarczenie karty zgłoszenia i potwierdzenia wpłaty.



Prawa Uczestnika kursu


1. Uczestnik otrzymuje wszelkie przygotowane dla danego kursu materiały pomocnicze.
2. Uczestnik za zgodą Organizatora może dokonać zmiany grupy.
3. Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi wszelkie propozycje dot. sposobu organizacji, programu
    i metodyki zajęć.
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach na warunkach opisanych w niniejszym
    Regulaminie.


Obowiązki Uczestnika kursu


1. Zaznajomienie się z treścią i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zachowania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego.
3. Przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów na terenie budynków, w których odbywają
    się zajęcia.
4. Przestrzegania wszystkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynków,
    w których odbywają się zajęcia.
5. Posiadania i okazywania pracownikom Organizatora identyfikatora uprawniającego
    do uczestnictwa w zajęciach.


Rezygnacja z kursu


1. Uczestnik może zrezygnować z kursu przed rozpoczęciem zajęć, otrzymując zwrot pełnej, wpłaconej
    kwoty.
2. Uczestnik może otrzymać zgodę Organizatora na rezygnację z kursu w dowolnym czasie jego trwania
    w przypadku ważnych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych, wiarygodnie udokumentowanych np.
    przewlekłej choroby, otrzymując zwrot wpłaconej opłaty pomniejszonej o wartość odbytych zajęć.
3. Wniesiona opłata zwracana jest w całości, bądź pomniejszona o wartość odbytych zajęć,
    przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto.
4. Uczestnik dokonuje rezygnacji w formie pisemnej i składa ją do Biura.


Ochrona danych osobowych
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Kursu jedynie w zakresie niezbędnym do prowadzenia kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).


Opłaty i faktury


1. Opłaty za kurs dokonuje się gotówką u Organizatora.
2. Opłata za kurs dokonywana jest jednorazowo lub w 4 ratach.